آشنایی با زندان ها در ایران

آشنایی با زندان ها در ایران

انواع زندان ها: 1- زندان بسته 2- نیمه باز 3- مراکز حرفه آموزی و اشتغال 4- مراکز اقدامات تامینی وتربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تبصره یک ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زندان بسته: زندانی محصور، با برج های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای …

آثار اعمال مجرمانه شخص در حالت خواب و بیهوشی

آثار اعمال مجرمانه شخص در حالت خواب و بیهوشی

بدیهی است که حالت انسان در خواب و بیهوشی یک حالت جسمانی طبیعی است و این حالت موجب زایل شدن اختیار، در انسان می‌شود و چنانچه شخصی در حالت خواب و بیهوشی مرتکب فعل مجرمانه شود، مجازات نمی شود. به عنوان مثال مانند آنکه مادری که در بستر خواب است، هنگام شیر دادن به فرزندش …

مجازات نظام نیمه آزادی

مجازات نظام نیمه آزادی

از رویکردهای قانون جدید مجازات اسلامی نظام نیمه آزادی شایان توجه است: بدینگونه که در ماده 56 این قانون چنین مشعر است:نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام …

تحلیل مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92/2/1

تحلیل مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92/2/1

قانونگذار درهنگام تدوین قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات عمده ای در مجازاتهای تکمیلی ایجاد نموده است. به عنوان مثال: مطابق ماده 106 چنین مشعر است: در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه …

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی)

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی)

در مورد اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی وفق ماده 3 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است. قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با توجه به این ماده …

صندوق تأمین خسارتهای بدنی

صندوق تأمین خسارتهای بدنی

وقتی برای شخصی حادثه ای رخ می دهد و سبب خسارت بدنی شود و برای جبران خسارت افرادی که در تصادفات از حادثه ای خسارت بدنی دیده اند و شخصی که مسبب این خسارت شده باشد، فرار کند و یا دسترسی به باعث و بانی عامل خسارت، امکان پذیر نباشد…

مرور زمان در جرائم کیفری

مرور زمان در جرائم کیفری

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود 1- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 ) الف – جرائم تعزیری درجه 1 ( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی ) ب – جرائم تعزیری درجه 2 ( …

فرق دعوای خصوصی با دعوای عمومی (در امور کیفری)

فرق دعوای خصوصی با دعوای عمومی (در امور کیفری)

فرق دعوای خصوصی با دعوای عمومی (در امور کیفری) 1- جرم خصوصی یعنی (وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، جنبه خصوصی دارد و در این مورد چنانچه کسی در کنار دعوای عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضررو زیان کرده باشد ) به این شخص مدعی خصوصی …

تحلیل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی

تحلیل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی

تحلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی… به جهت اینکه در قانون مجازات اسلامی ایران (چه در قانون سابق و چه در قانون جدید سال 92 )  نحوه مجازات از فقه امامیه (شعیه) اقتباس شده است لذا از لحاظ فقهی در مبحث قاعد عقلی فقه امامیه،  قاعده ای است به عنوان (قبح عقاب بلابیان …

اثر وکالت نسبت به اشخاص ثالث

اثر وکالت نسبت به اشخاص ثالث

گرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شو اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری ( به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث بوجود می آید، وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است