آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

آشنایی هموطنان خارج ایران با حقوق خصوصی خود

 حقوق هموطنان خارج از ایران ⊕ مبحث اول آشنایی با تاریخچه تابعیت به منظور آشنایی با آثار حقوقی تابعیت شایسته است مختصری در بین این مبحث، در مورد اقامتگاه بیان شود : از آنجایی که حقوق انسان با انتخاب شیوه انتخابی توسط خود انسان و متفق القول بودن در هر رفتار به صورت یک قرارداد …

تعیین تکلیف اموال اشخاص خارجی پس از مرگ

تعیین تکلیف اموال اشخاص خارجی پس از مرگ

وضعیت تملک اموال اشخاص خارجی پس از مرگ اشخاصی که خارجی هستند و تابعیت ایران را ندارند چنانچه در ایران، اموالی را تملک کرده و سپس فوت نموده انده، سرنوشت اموال آن ها چه می شود ؟ اولا شایسته است که آگاه باشیم سابقا تابعان خارجی در ایران اجازه نداشتند اموال غیر منقول در کشور …

صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

صور مختلف تعهدات ورثه نسبت به دین شخص فوت شده  رابطه حقوقی ورثه نسبت به ماترک و طلبکاران اولاً :  قانونگذار در ماده 868 قانون امور حسبی به صراحت بیان نموده است: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. ⇐ …

نحوه تقاضا و رسیدگی به درخواست رفع مهر و موم ترکه

نحوه تقاضا و رسیدگی به درخواست رفع مهر و موم ترکه

نحوه تقاضای رفع مهر و موم ترکه مطابق ماده 194 قانون امور حسبی کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، می توانند رفع مهر و موم ترکه را درخواست نمایند. لذا هریک از کسانی که در ماده 167 قانون مزبور می توانسته اند درخواست مهر و موم کنند، می توانند تقاضای رفع …

نحوه تقاضا رسیدگی و اجرای درخواست مهر و موم ترکه

نحوه تقاضا رسیدگی و اجرای درخواست مهر و موم ترکه

نحوه تقاضا و اجرای درخواست مهر و موم ترکه مطابق مقررات قانون امور حسبی تقاضا در امور حسبی بوسیله تقدیم دادخواست بعمل می آید اما در عمل مشاهده می شود که تعدادی از دادگاهها درخواست را فقط در قالب فرم دادخواست مورد پذیرش قرار می دهند. اینک نمونه ای از فرم دادخواست جهت اجرای درخواست …

اشخاصی که صلاحیت درخواست مهر و موم ترکه را دارند

اشخاصی که صلاحیت درخواست مهر و موم ترکه را دارند

چه اشخاصی مطابق با قانون امور حسبی صلاحیت درخواست مهر و موم ترکه را دارند • ذینفع مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. بنابر …

تصفیه ترکه اموال بلاوارث یا تصفیه ترکه اموال متوفی بدون وراث

تصفیه ترکه اموال بلاوارث یا تصفیه ترکه اموال متوفی بدون وراث

تصفیه ترکه اموال بلاوارث ماده 86 قانون مدنی مقرر می دارد در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است. پس از اینکه توسط مراجع انتظامی و یا سایر اشخاص اعلام فوت متوفی بلاوارث به اداره سرپرستی دادگاه عمومی گردید، با ثبت نام متوفی در دفتر بلاوارث نسبت به تشکیل پرونده بنام مرحوم …

وظایف مدیر تصفیه در خصوص متوفی معلوم الوارث

وظایف مدیر تصفیه در خصوص متوفی معلوم الوارث

وظایف مدیر تصفیه ترکه در خصوص متوفی معلوم الوارث چیست تعیین وقت رسیدگی و اطلاع به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفع پس از تعیین مدیر تصفیه و تسلیم اموال او مطابق مقررات قانون تجارت و قانون امور حسبی اقدام خواهد نمود. بدوا مطابق ماده 270 قانون امور حسبی بعد از تحریر ترکه، مدیر تصفیه …

معرفی اشخاصی که حق درخواست تصفیه ترکه را دارند

معرفی اشخاصی که حق درخواست تصفیه ترکه را دارند

چه اشخاصی حق درخواست تصفیه ترکه را مطابق قانون امور حسبی دارند.. در خصوص اینکه چه کسانی می توانند متقاضی تصفیه ترکه باشند، نخست باید وضعیت ترکه را با توجه به وارث آن روشن نمود. بطور کلی متوفایی که از او ترکه بر جای مانده است ممکن است یکی از حالات زیر را دارا باشد: …

چرا باید برای احقاق حق وکیل اختیار نماییم

چرا باید برای احقاق حق وکیل اختیار نماییم

ضرورت اختیار وکیل برای احقاق حق این روزا به جهت گسترش وسایل ارتباط جمعی بسیاری از مردم  تصور می نمایند که چون با توانایی  به اینترنت دسترسی دارند لذا برای حل مشکلات حقوقی خود،  با مطالعه  مطالب جست و گریخته از طریق اینترنت،  قادرند مشکلات حقوقی خود را شخصا حل نمایند، اما شایسته است یادآوری …