برخی از دانستنی های حقوق ثبت

برخی از دانستنی های حقوق ثبت

دانستنی های قانون ثبت قانون ثبت در سال 1310 توسط مجلس شورای ملی ایران مصوب و منتشر شد و از منظر این قانون آنچه که موضوع ثبت کردن است شامل ثبت اسناد و املاک است .  ثبت املاک : بطورکلی هر مالی یا قابل نقل و انتقال و جابجایی است (مال منقول) ماده 19 قانون …

 آشنایی با معامله با حق استرداد و معامله شرطی 

 آشنایی با معامله با حق استرداد و معامله شرطی 

 آشنایی با واژه معامله با حق استرداد و معامله شرطی  ابتدا شایسته است با تعاریف سند ذمه ای و سند وثیقه ای آشنا شویم.. سند ذمه ای چیست ؟ اولاً مطابق تعریف قانون مدنی  در ماده 1284 سند: عبارت است از هر نوشته ای در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و در سند …

نحوه استفاده از قسمتهای مشاعی آپارتمان

نحوه استفاده از قسمتهای مشاعی آپارتمان

نحوه استفاده از حیاط مشاعی آپارتمان برای مالکینی که امکان دسترسی به آن بخش را ندارند… سوال : چنانچه به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان ها امکان استفاده از زیر زمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است …

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه مکلف است سند رسمی را ابطال نماید ؟

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه مکلف است سند رسمی را ابطال نماید ؟

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم بطلان معامله مکلف است سند رسمی را ابطال نماید ؟ همانطور که از مقررات ماده 391 قانون مدنی هم استنباط می شود اگر مبیع مستحق للغیر در آید، آن معامله فاسد است  و وفق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در …

آیا قولنامه سند انتقال بیع محسوب می شود ؟

آیا قولنامه سند انتقال بیع محسوب می شود ؟

اگر چه همانطور که از عنوان قول نامه یا وعده بیع برمی آید، قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند یا دلیل مالکیت ، اما در روابط اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و …

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77

ماده 77 قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا …