تقاضای فک رهن و قابلیت فروش ملک

تقاضای فک رهن و قابلیت فروش ملک

تقاضای فک رهن و قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است به عبارت دیگر برای صراحت قابلیت فروش ملک با شرایط بالا بصورت سوالی پاسخ داده میشود : در صورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت …