تعیین تکلیف اموال اشخاص خارجی پس از مرگ

تعیین تکلیف اموال اشخاص خارجی پس از مرگ

وضعیت تملک اموال اشخاص خارجی پس از مرگ اشخاصی که خارجی هستند و تابعیت ایران را ندارند چنانچه در ایران، اموالی را تملک کرده و سپس فوت نموده انده، سرنوشت اموال آن ها چه می شود ؟ اولا شایسته است که آگاه باشیم سابقا تابعان خارجی در ایران اجازه نداشتند اموال غیر منقول در کشور …