احترام به مالکیت شخصی و جایگاه آن در قوانین ایران

احترام به مالکیت شخصی و جایگاه آن در قوانین ایران

احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب و کار اولین مستند قانونی در حقوق ایران، راجع به احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب و کار است، و آن اصل 45 قانون اساسی است که مشعر است، هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس را نمی تواند به عنوان …