مفهوم کفیل از منظر قضائی

مفهوم کفیل از منظر حقوقی

در واقع کفالت یک عقد است که یکنفر در در برابر یک شخصی متعهد می شود که یک نفررا هرگاه بخود حضور یابد ، به عنوان مثال علی به احمد تعهد می دهد هر گاه احمداز او خواست حسین  را در مقابل او حاضر نماید ( ماده 734) قانون مدنی که در این صورت متعهد را کفیل و شخص ثالث را مکفول  و  طرف دیگر ا مکفول له می نامند و در مورد مثال فوق علی را کفیل واحمد را مکفول له وحسین را مکفول است

 در امور کیفری هر گاه از طریق دادسرا در مورد شخصی که مثلاٌ نامش حسین باشد اتهامی  به وی نسبت داده شده  ونسبت به جرمی براو مدعی شده ، در این صورت دادستان که مدعی العموم جامعه است برای تحقیقات خود که نیاز به فرصت دارد،  در این صورت تا زمانی که  مطمئن نشده که از حسین نامی واقعاٌ جرمی سر نزده است  یا نه، نمی تواند اظهار نظر نماید لذا به منظور انجام تحقیقات ، پیش بینی می کند که مبادا حسین فرار نماید و تحقیقات وی ناقص بماند و به عبارت بهتر دادستان مردد است که آیا حسین واقعاٌ مرتکب جرم شده است یا نه و در این صورت برای دادستان هنوز محرز نشده که از حسین جرمی سر زده است یا نه و نیاز به تحقیق بیشتری است و از سوی ممکن است برای تحقیقات ، حسین را به مقتضیات تحقیقاتش بخواهد تا از وی سوالاتی نماید و در این صورت به منظور عدم فرار حسین….. ، به وی اعلام می نماید که : حسین تو برو شخصی با شرایطی که قانون در نظر گرفته شخصی را به عنوان کفیل بیاور و حسین شخصی بنام  علی  را به عنوان کفیل می آورد در اینجا بین دادستان یا بازپرس و یا معاونان دادستان که همان دادیار ها می باشند قراردادی منعقد  می شود ( که هر گاه  حسین برای تحقیقات لازم باشد وی باید حضور یابد و یا کفیل او که علی است بایستی وی را فوراٌ حاضر نماید و دراین مورد تضمینی هم به عنوان وجه الکفاله از  سوی دادسرا ازعلی گرفته می شود  .برای روشن شدن این مطلب مثال خود را شفاف تر بیان می کنیم ( احمد از حسین شکایت می کند که وی به او ناسزا گفته است ، دادسرا پس از احضار حسین و حسین در پاسخ دادسرا اتهام احمد را انکار می کند دادسرا به احمد میگوید بایستی شاهد بیاوری و از سوی به منظور عدم فرار حسین به وی میگوید بایستی کفیل بیاوری درغیر این صورت  برای تکمیل تحقیقات باید به زندان روانه شوی ، حسین فورا علی را به عنوان کفیل معرفی میکند و دادسرا به علی میگوید با وجه الکفاله ده میلیون تومان تو متعهدی هرگاه حسین را خواستم باید حضور یابد؛ وگرنه وجه الکفاله شما ضبط می شود و ازسویی دیگر دادسرا بازهم در تعقیب حسین می باشد ، یعنی ضبط وجه الکفاله از علی به معنای تبرئه شدن حسین نیست و وی همچنان درتعقیب حسین می باشد مستند بند 2و3 ماده 132 قانون آیین دادرسی مدنی مطلب مورد توجه دیگر این است که وفق ماده 135 این قانون کفالت فردی از سوی دادسرا پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار،  برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد…

مطابق ماده 746 قانون مدنی در موارد ذیل کفیل بری می شود :

1 – در صورت حاضر کردن مکفول ( در امور کیفری یعنی  متهم) به نحوی که متعهد شده است .

2 – در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاٌ حاضر شود .

3 – در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له (  در امور کیفری یعنی دادستان) بر او دارد ، بری شود 4 – در صورتی که مکفول له ( در امور کیفری یعنی دادستان) کفیل را بری نماید .

5 – در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحائ به دیگری منتقل شود

6 – در صورت فوت مکفول (در امور کیفری یعنی متهم)

نقل از اعظم شفائی،‌ وکیل و مشاور حقوقی و مشاور حقوقی

رتبه: 4.8 از 966 رأی