تامل به مزایای مستمری یا حقوق وظیفه

ابتدا شایسته است به تفاوت حقوق وظیفه با مستمری تامل نمایید

مستمری بگیر :

آندسته
از کارکنان دولت که قبل از بازنشستگی، به دلایل پزشکی از کار افتاده شوند،
مستمری بگیر تلقی می گردند. این گروه بهمراه افراد تحت تکفل آنان نیز
همانند کارکنان شاغل دولت، مشمول دریافت سهم دولت از حق بیمه سرانه خواهند
بود .

وظیفه بگیر :

آن عده از
افراد که پس از فوت بیمه شده اصلی براساس حکم صادره از طرف بیمه گزار حقوق
وظیفه دریافت می نمایند وظیفه بگیر تلقی می شوند و مشمول دریافت سهم دولت
از حق بیمه سرانه خواهند گردید.

بهرحال : میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی یعنی  نه زوجه عقد منقطع( صیغه)  از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج  مجدد وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.  یعنی همسر دوم زوجه فوت نماید در این صورت حقوق هر کدام از شوهر ها بیشتر باشد، زوجه در یافت می کند به عبارت بهتر یک حقوق مستمری یا وحقوق وظیفه دریافت می کند

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

۲ـ دریافت  حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث ( مونث)  در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن

بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی  کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

رتبه: 4.8 از 966 رأی