در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی، که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد ازدواج معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایا بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نماید . ( فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن )

اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده  تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه این ماده ناظر به عقد بیع است، از ملاک آن می توان استنباط  نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد.

بنابراین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد . ( فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن )

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهریه است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهریه یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد . ( فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن )

چنانچه هر گونه پرسشی در خصوص دعاوی خانواده دارید می توانید حسب مورد از وکلای متخصص در دعاوی خانواده، وکیل طلاق، وکیل مهریه و یا وکیل برای مطالبه نفقه … در این موسسه که دارای 18 سال تجربه در اخذ وکالت پرونده های خانواده دارند، صلاح و مشورت نمایید.

 
رتبه: 4.8 از 966 رأی