فرق بخشنامه با آیین‌نامه

 از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت وبه صورت کتبی ‌که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول( مفهوم) و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد. ( فرق بخشنامه با آیین نامه )

مشخصه های یک بخشنامه: 


1ـ بخش‌نامه منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌شود، اگر چه در صورت عدم مغایرت آن با مفاد قانون و آیین‌نامه لازم الاجرا است.
2ـ بخش‌نامه قابل استناد در دادگاه نیست؛ یعنی اصحاب دعوی نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند.
3ـ بخش‌نامه فقط در محدوده استفاده از بخشنامه در ادارات است و برای مرئوسین لازم اما برای غیر آنان تکلیفی ایجاد نمی‌کند.
4ـ بخش‌نامه مغایر با قانون یا آیین‌نامه بی اعتبار است
آما آیین نامه یا نظامنامه

( فرق بخشنامه با آیین نامه )

آیین نامه عبارت است از :

مقرراتی که مقامات صلاحیت‌دار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع نموده و در معرض اجرا می‌گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است

سابقاً به بخشنامه (متحدالمال) می گفتند

بهر حال بخش‌نامه عبارت است: آقای لنگرودی در تعریف بخشنامه بدینگونه پرداخته است: «بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین نامه باشد. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذاته منشاء حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین نامه نباید به آن عمل کرد». (لنگرودی ۱۳۷۲: ۱۰۵) ( فرق بخشنامه با آیین نامه )

رتبه: 4.8 از 966 رأی