عدم قابلیت تجدید نظر خواهی دستور تخلیه از دادگاه

دستور تخلیه ماده 3قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 یک دستور قضائی است و رای محسوب نمی شود که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر باشد . بنابرین موردی برای رسیدگی و اظهار نظر دادگاه تجدید نظر در خصوص دستور تحلیه مذکور قانوناٌ نیست و نمی تواند دستور تخلیه صادره رانقض کند و اگر مستاجر مدعی حقی از قبیل حق کسب وپیشه باشد باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی با ارائه دادخواست آن را مطالبه نمایند، در فرض سوال که مستاجر بدون تقدیم دادخواست و طرح دعوا، صرفا به لجاظ ادعای داشتن حق کسب وپیشه به دستور تخلیه مقام قضائی اعتراض نموده ، موجبی برای رسیدگی دادگاه بدوی جهت اظهار نظر در خصوص دستور تخلیه صادره نبوده که حکم به رد اعتراض صادر نماید ، و باتوجه به این که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، این دادگاه ضمن نقض رای بدوی به لحاظ این که دعوای مطالبه حق کسب و پیشه توسط مستاجر، طبق مقررات قانون طرح نشده وقابل رسیدگی بدین کیفیت نمی باشد، باید قرار عدم استماع دعوی صادر و مستاجر را هدایت نماید که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی طرح دعوا نماید .

رتبه: 4.8 از 966 رأی