انتقال مال غیر

آشنایی با قانون انتقال مال غیر

قانونگذار ایران سرنوشت اعمال اشخاصی که مال دیگران را بدون اذن و اجازه انتقال می دهند، تحت قانونی مستقل از قانون عمومی بیان نموده است :

نام قانون:  قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

شایان توجه است که این قانون در 5 فروردین 1308 وضع شده است ( وضع شده است یعنی در قانون گذاشته شده است)

در ماده یک این قانون، فعل فرد مرتکب را با وجود شرایطی کلاهبرداری عنوان کرده است.

متن ماده یک این قانون :  کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی ازانحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده  238 قانون عمومی محکوم می‌شود ‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن اوازمالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی ازدوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد .

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند .

در این ماده کلماتی بکار برده شده که هریک آثار حقوقی دارد، در صدر ماده یک این قانون گفته شده :

1- کسی یعنی شخصی، زیرا شخص یا شخصیت شامل انسان که شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند شرکت ها و وزارتخانه یا نهاد یا کانون انجمن و … می شود بهرحال یک فردی یا یک شرکتی مال دیگری را انتقال دهد.

2- درادامه بیان شده با علم یعنی اگر آگاه نبوده و نمی دانسته که مالک آن شخص دیگری است به عنوان مثال فروشنده وانمود کرده مال برادرش مال خودش است و به خریدارحقیقت را بیان نکرده است دراین صورت خریدار، کلاهبردار محسوب نمی شود .

3- در این ماده عنوان شده است به نحوی از انحاء …..

به نظر می رسد منظور از عبارت بنحوی ازانحا یعنی مطابق عقد بیع یا اجاره یا صلح یا هبه انتقال داده شده باشد .

4- کلمه عین در این ماده یعنی چیزی که مادی باشد و درادامه

5- منفعت، لازم به ذکر است:
منفعت ثمره حاصل است که بتدریج از اعیان اموال بدست می آید بی آنکه ازعین مال به گونه ای محسوس بکاهد؛ مانند مالااجاره عین مستاجره .

6- بدون مجوز قانونی: یعنی وکیل یا وصی یا قیم یا اختیارات قانونی در قالب انتقال آن مال نباشد .

بعبارت بهتر وکیلی که اصیل ( مالک مال ) به او تفویض اختیار فروش داده است در این صورت ( مال اصیل ) را انتقال دهد، مشمول مجازات این ماده نمی شود .

7- شایسته است با متن ماده 238 در قانون مجازات عمومی در سال 1308 آشنا شویم:

‌ماده 238 قانون مجازات عمومی :  هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا‌تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و مثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امورغیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و‌پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب‌ و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت‌ از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع‌ نمود .

8- در اوسط این ماده بیان شده  :

و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد یعنی به عنوان مثال خریدار آگاه باشد که مال فروشی مال شخصی است که ازاین معامله بی خبر است، دراین صورت خریدارهم کلاهبردار است.

9 – و در ادامه قانونگذار ( در آن برهه که بنظر می آید در شرایطی، مناسبت داشته که مالک با فروشنده و خریدار تبانی کند تا این معامله انجام شود ) بیان کرده است:

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده ومطلع کردن اوازمالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند

چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت در خصوص جرم فروش، اجاره و انتقال مال غیر دارید، می توانید از خدمات وکلای مجرب کیفری در این مرکز که در خصوص پرونده های انتقال مال غیر تجربه و تخصص کافی دارند، بهره مند شوید.


بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری

وکیل انتقال مال غیر | وکیل متخصص جرم انتقال مال غیر

رتبه: 4.8 از 966 رأی