بهترین رای دادگاه کیفری

بهترین رای دادگاه کیفری

رای پرونده پدیده شاندیز یک رای فاخر تاریخی در عدلیه نظام جمهوری اسلامی است. بهترین رای دادگاه کیفری … علیرغم اینکه دادخواهی برای رفع تظلمات انسانهای ستم دیده است اما در همه نظام های حقوقی دنیا بسیار مشاهده شده است که متضرر پس از پیگیری از طریق مراجع قضائی در زمان های طولانی موفق به …