الزام شوهر به پرداخت نفقه

الزام شوهر به پرداخت نفقه

بر طبق ماده 1102 قانون مدنی در ایران، تکلیف به دادن مهریه و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود، هر چند که در اثر عواملی، مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.