فرق دیه و ارش

فرق دیه و ارش

فرق دیه و ارش ، معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت دیه درقانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست

نحوه محاسبه دیه زنان

نحوه محاسبه دیه زنان

طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی یا غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است درغیراز قتل حسب ماده 301 قانون ذکر شده، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است . – در …