آشنایی با چگونگی عزل وکیل از وکالت فروش ملک

آشنایی با چگونگی عزل وکیل از وکالت فروش ملک

آشنایی با چگونگی عزل وکیل از وکالت فروش با طرح یک مثال سئوال: شخصی ملک خود را به دیگری با سند رسمی می فروشد. خریدار در همان روز به فروشنده وکالت رسمی می دهد که بعد از گذشتن ده سال حق دارد با پرداخت ثمن معامله، ملک را به خود منتقل نماید. بعد از دو سال …