آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

قرار کفالت چیست؟ وکیل کیفری تهران در خصوص قرار کفالت توضیح میدهد: در تحقیقات مقدماتی در دادسراها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی …

مفهوم کفیل از منظر قضائی

مفهوم کفیل از منظر قضائی

مفهوم کفیل از منظر حقوقی در واقع کفالت یک عقد است که یکنفر در در برابر یک شخصی متعهد می شود که یک نفررا هرگاه بخود حضور یابد ، به عنوان مثال علی به احمد تعهد می دهد هر گاه احمداز او خواست حسین  را در مقابل او حاضر نماید ( ماده 734) قانون مدنی …