اسناد لازم الاجرا

اسناد لازم الاجرا

← آشنایی با اسناد لازم الاجرا در قوانین ایران از منظر حقوقی برخی اسناد، لازم الاجرا هستند  و برخی اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هستند . اما برای تشخیص اسناد اسناد لازم الاجرا شایسته است ابتدا اسناد غیرلازم اجرا  را بشناسیم : سند غیر لازم الاجرا سندی است که متعهدله ( یعنی کس که …