چرا برخی از اسناد رسمی مالکیت بدون حکم دادگاه باطل می شوند

چرا برخی از اسناد رسمی مالکیت بدون حکم دادگاه باطل می شوند

دلایل باطل شدن برخی از اسناد رسمی مالکیت بدون حکم دادگاه به جهت اینکه گاهی در اداره ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت یک ملک بدون انطباق با مقررات قانونی انجام می شود و حتی سند معارض نسبت به یک ملک صادر می شود و گاهی نیز بر اثر اشتباه ماموران ثبت یا دیگران، در …