جرایم ارتکابی در هواپیما  و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی در ماده 31 بیان نموده است جنحه یا جنایتی که  در داخل هواپیمای خارجی،حین پرواز ارتکاب شود درصورت وجودیکی از شرایط ذیل،درمحاکم ایران رسیدگی می شود. 1-جرم،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. 2-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. 3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران …