اثار حقوقی مرگ مغزی

اثار حقوقی مرگ مغزی

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 1004/7مورخ 23/2/1387 ایا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و دراین صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او بار می شود یا خیر ؟ براساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب …