آماری در مورد زنان زندانی

آماری در مورد زنان زندانی

شصت درصد زندانیان زن به درجاتی از اعتیاد مبتلا هستند به گزارش روز شنبه 21 مهر 96 انجمن سلامت خانواده ایران، (مهرزاد تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها،) در پنل «پیشگیری از خشونت و فراهم کردن خدمات مراقبتی برای زنان»، که به همت انجمن سلامت خانواده ایران برپا شد، با تاکید بر ارائه …

جرایم ارتکابی در هواپیما  و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی در ماده 31 بیان نموده است جنحه یا جنایتی که  در داخل هواپیمای خارجی،حین پرواز ارتکاب شود درصورت وجودیکی از شرایط ذیل،درمحاکم ایران رسیدگی می شود. 1-جرم،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. 2-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. 3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران …