موارد عدم نیاز به اذن شوهر برای خروج از کشور

موارد عدم نیاز به اذن شوهر برای خروج از کشور

استثنائات قانونی اذن شوهر برای خروج از کشور در ذیل به مواردیکه زوجه برای خروج از کشور نیاز به اذن زوج ندارد می پردازیم. زنان ایرانی مقیم خارج از کشور برخی از زنان شوهردار به رغم مقررات مندرج در ماده 18 قانون گذرنامه مبنی بر لزوم موافقت کتبی زوج، برای صدور گذرنامه و خروج از …