آشنایی با برخی از اصطلاحات مال مشاعی

آشنایی با برخی از اصطلاحات مال مشاعی

آشنایی با اصطلاحات مربوط به مال مشاعی وکیل متخصص ملکی : در این محتوا قصد داریم مخاطب را با برخی از اصطلاحات مهم مربوط به مال مشاعی آشنا نماییم..  1- مشاع : هر مال که دو یا چند شخص را در آن حصه ( سهیم ) باشند و حصه هر یک متمایز نباشد ( به …

چند نظریه مشورتی ۲

چند نظریه مشورتی ۲

۱– سوال: آیا در مدتی که مالک، ملک مشاعی خود را اجاره داده میتواند تقاضای تقسیم یا افراز نماید؟ پاسخ : مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی : افراز و تقسیم عین مشاع با حقوق مستاجر (کهوی مالک منفعت است) منافاتی ندارد چرا که تقسیم ملک مشاع ملازمه ای با رفع تصرف مستاجر …