مفهوم کفیل از منظر قضائی

مفهوم کفیل از منظر قضائی

مفهوم کفیل از منظر حقوقی در واقع کفالت یک عقد است که یکنفر در در برابر یک شخصی متعهد می شود که یک نفررا هرگاه بخود حضور یابد ، به عنوان مثال علی به احمد تعهد می دهد هر گاه احمداز او خواست حسین  را در مقابل او حاضر نماید ( ماده 734) قانون مدنی …