مستثنیات دین مطابق قانون جدید مصوب سال 94

مستثنیات دین مطابق قانون جدید مصوب سال 94

مستثنیات دین مطابق ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی مصوب سال 94 ماده۲۴– مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف– منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد. ب– اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج– آذوقه موجود …