نظام حقوقی ایران (بخش 2)

نظام حقوقی ایران (بخش 2)

چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق  به طوری که گفته شد، ضرورتهای روز و نیازهای اجتماعی از یک سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین المللی از سوی دیگر، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور کار آگاهان زمان قرار داد. احساس نیاز به افراد تحصیل کرده و مجرب در …