انواع خسارت از دید قانون، خسارت دادرسی، قراردادی و تاخیر تادیه

انواع خسارت از دید قانون، خسارت دادرسی، قراردادی و تاخیر تادیه

در امر حقوقی خسارت چند نوع است به عنوان مثال : خسارت دادرسی: که شامل هزینه دادرسی ( ابطال تمبر دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و…. ) و یا بطور کلی هر هزینه ای که برای اثبات دعوا و یا دفاع در دعوا لازم بوده است .( ماده 71 قانون ایین …