مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

شایان ذکر است در قانون موضوعه ایران مطلبق ماده 141 مجازات جدید اسلامی مسئولیت کیفری، شخصی است و لازم به ذکر است که شخص از منظر حقوقی دو نوع است: 1- شخص حقیقی یعنی انسان 2- شخص حقوقی مانند شرکت، نهاد،ارگان، سازمان یا انجمن و … مطابق ماده 143 قانون مجازات جدید اسلامی : در …