بررسی چالش های مالیات وکلا در ایران

بررسی چالش های مالیات وکلا در ایران

بدون شک یکی از ابزارهای تامین مخارج عمومی برای دولت هر کشوری، مالیات است و به تعریف دیگر: مالیات نوعی از هزینه های اجتماعی است که مردم یک کشور به منظور بهربرداری از امکانات و منافع یک کشور به دولت می پردازند . و صرف نظر از تاریخچه کهن مالیات در دوران های قدیم ،امروزه …