مجازات حمل کالای قاچاق

مجازات حمل کالای قاچاق

حمل کالای قاچاق با هر نوع وسیله نقلیه که حکایت از اطلاع حامل کالای قاچاق دانسته باشد 1-  مطابق ماده 3   قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374تشخیص مصلحت نظام 2- ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 10/3/1374 …