مجازات پنج تا بیست سال حبس برای جرم سرقت

مجازات پنج تا بیست سال حبس برای جرم سرقت

مجازات پنج تا بیست سال حبس و شلاق برای سارق وفق ماده 651 قانون مجازات  اسلامی که اظهار میدارد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد: 1-سرقت در شب واقع شده باشد …