عناصر تشکیل دهنده و تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

عناصر تشکیل دهنده و تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم خیانت در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده 241 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240، 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در …

خیانت در امانت

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است. امانتداری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در …