جرم سوء استفاده از ضعف جسمانی

جرم سوء استفاده از ضعف جسمانی

آشنایی با جرم سوء استفاده از ضعف جسمانی و … ماه 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب پنجم) هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، …