اصلاحات قانون مالیات مستقیم (در مورد مالیات بر ارث) در سال ۹۵

اصلاحات قانون مالیات مستقیم (در مورد مالیات بر ارث) در سال ۹۵

  قبل از مطالعه این مطلب ذیل باید توجه کرد : – تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای سال95 اجرایی شده است و برای متوفیان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال ۱۳۹۴ کمافی السابق مکلفند اظهارنامه مالیاتی را ظرف ۶ ماه …