آشنایی با معامله با حق استرداد و معامله شرطی 

 آشنایی با معامله با حق استرداد و معامله شرطی 

 آشنایی با واژه معامله با حق استرداد و معامله شرطی  ابتدا شایسته است با تعاریف سند ذمه ای و سند وثیقه ای آشنا شویم.. سند ذمه ای چیست ؟ اولاً مطابق تعریف قانون مدنی  در ماده 1284 سند: عبارت است از هر نوشته ای در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و در سند …