صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

صور مختلف تعهدات ورثه نسبت به دین شخص فوت شده  رابطه حقوقی ورثه نسبت به ماترک و طلبکاران اولاً :  قانونگذار در ماده 868 قانون امور حسبی به صراحت بیان نموده است: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. ⇐ …