قوانین فارسی تر می شوند

قوانین فارسی تر می شوند

قوانین به زبان فارسی اصل 15 قانون اساسی کشور، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی می داند؛ به همین دلیل، اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشند. البته در ادامه اصل 15 تاکید شده است که استفاده از زبان های محلی و قومی در …