قوانین جدید در سال ۹۴

قوانین جدید در سال ۹۴

نرخ جدید دیه که یقینا از سال 93 بیش تر است، اتخاذ تصمیم نهایی میزان آن با رئیس قوه قضایی است