تعریف جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی

تعریف جنایت عمدی در قانون مجازات اسلامی

تعریف جنایات عمدی در قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی قانونگذار از ارائه تعریفی جامع و مانع از قتل عمد خودداری کرده است، این رویه نه فقط در خصوص قتل بلکه در مورد بسیاری از جرایم دنبال شده است. اما بطور کلی در فقه‌ و حقوق‌ ، به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد، که‌ …