اشاره ای به برخی از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات

اشاره ای به برخی از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۹۰/۰۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. مطابق ماده 13 ـ مجازاتهای انتظامی‌ قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی  2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی  3ـ کسر حقوق ماهانه …