تخلیه فوری ملک، تخلیه مستاجر

تخلیه فوری ملک، تخلیه مستاجر

نحوه تخلیه فوری ملک و تخلیه مستاجر از سوی مالکان سئوال: آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟ برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید: ↵ قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال …