قراربازداشت موقت متهم

قراربازداشت موقت متهم

یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت متهمان است. محاسن قرار بازداشت موقت: 1- به موجب این قرار متهم در زندان نگاه داشته می شود تا از فرار، تبانی یا از بین بردن دلایل جرم جلوگیری شود، مهمترین مقررات در این خصوص مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت هستند …