آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

قرار کفالت چیست؟ وکیل کیفری تهران در خصوص قرار کفالت توضیح میدهد: در تحقیقات مقدماتی در دادسراها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی …