شغل دلالی یک شغل تجاری است

شغل دلالی یک شغل تجاری است

آیا میدانید شغل دلالی یک شغل تجاری است ؟ ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند: ” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .” آقای دکتر …