قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397 قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است. قانون مجازات اسلامی سال 1397 از زبان وکیل کیفری تهران : مطابق قانون مجازات اسلامی  قتل بر سه قسم است : قتل عمد – …

شریک جرم

شریک جرم

  شریک جرم چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرائی جرم مشارکت کنند این افراد را با وجود دو شرط، شرکاء جرم نامند و با این که قانون مجازات اسلامی، مجازات شک جرم را با مجازات فاعل مستقل یکی دانسته بر حسب اختلاف تاثیر و دخالت آنان در ارتکاب جرم ، …

حدود مسئولیت کیفری اطفال

حدود مسئولیت کیفری اطفال

  حمایت قانونی طفل در امور کیفری اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد (ماده 49 قانون مجازات اسلامی ) هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به …

مجازات اعدام بهتر از مجازات حبس ابد برای جنایتکاران

مجازات اعدام بهتر از مجازات حبس ابد برای جنایتکاران

آیا میدانید مجازات اعدام بهتر از مجازات حبس ابد برای جنایتکاران است ؟ زیرا چه بسا جانی که پس از قتل محکوم به مجازات حبس ابد شود به جهت نا امیدی از خلاصی زندان واز سویی به جهت جلب توجه یابه عبارت بهتر زهر چشم گرفتن در زندان قلدر نمایی می کند و واهمه ای …