آشنایی با جرم پولشویی

آشنایی با جرم پولشویی

جرم پولشویی شما تا چه میزان با جرم پولشویی آشنا هستید؟ تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است.  متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند ….. ویکی ازعوامل بروز …