بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه …