قانون معافیت از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه

قانون معافیت از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه

مالیات مهریه | مالیات بر مهریه قانون معافیت از پرداخت نیم عشر مالیات برای مهریه  در تاریخ ‌79/11/26 به تصویب رسید و عنوان می‌کند که در قانون بودجه‌ سال ‌١٣٨٠ – تبصره‌ی ‌٣٢ بند«هـ» معافیت زنان از پرداخت نیم عشر مالیات بر مهریه لحاظ شده است. در بند «هـ» این قانون آمده است:  چنانچه زوجه …