حکم رشد اطفال

حکم رشد اطفال

صدور حکم رشد اطفال آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است، این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است؟ در خصوص حکم رشد اطفال، اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است : نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸ با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون …